previous next

Alonzo
Jason Gardiner makes one impressive Alonzo.
Acrylic, 2001
Owner: Jason Gardiner